OBWIESZCZENIE

2021-02-16 10:19:53 Wydział Budownictwa

Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego z dnia 16 lutego 2021 roku

STAROSTA PIŃCZOWSKI

AB.VI.6740.D.2.2020                                                                                Pińczów, dn.16 lutego 2021 r.

      

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art.11d ust.5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t.Dz.U.z 2020 roku, poz.1363 ze zm.) oraz art.49 i art.61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U.z 2020 roku, poz.256 ze zm.)                                         

S t a r o s t a   P i ń c z o w s k i

zawiadamia, że na wniosek z dnia 21 grudnia 2020 roku Burmistrza Miasta       i Gminy Pińczów (pismo bez znaku), działającego przez pełnomocnika, uzupełniony w dniu 08 lutego 2021 roku, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi gminnej klasy D w Pińczowie, oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 3KDD i 5KDD, od km 0+000,00 do km 0+156,08 (droga 3KDD) i od km 0+000,00 do km 0+305,26 (droga 5KDD).

W myśl art.49 Kpa po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie. Publiczne ogłoszenie obwieszczenia następuje poprzez: publikację w prasie lokalnej, tj. „Tygodniku Ponidzia”, wywieszenie na tablicy ogłoszeń i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego Starostwa i Urzędu Miejskiego w Pińczowie.

Strony postępowania mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym oraz w terminie czternastu dni, od dnia doręczenia zawiadomienia       w sposób określony powyżej, składać wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych dowodów i materiałów.

Z uwagi na wprowadzoną zmianę trybu pracy tutejszego Urzędu, strony w sprawie mogą kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu (041) 357-60-01 wew.235, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego lub skrzynki podawczej umiejscowionej przy głównym wejściu do budynku tutejszego Starostwa.

Odpowiedzi na uwagi i zastrzeżenia złożone przez strony w trakcie postępowania administracyjnego znajdą się w uzasadnieniu decyzji Starosty Pińczowskiego.

 Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zgromadzone materiały. Zapoznanie się z aktami sprawy nie jest obowiązkowe.

Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości objętych niniejszym postępowaniem.

W przypadku, gdy nastąpiły zmiany własności nieruchomości objętych ww. wnioskiem (właściciel zmarł, sprzedaż/nabycie nieruchomości, zasiedzenie, itp.), osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości powinny dokonać zmian w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Pińczowskiego.

Przedmiotem niniejszego postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest: ustalenie lokalizacji (przebiegu) drogi wraz z określeniem linii rozgraniczających teren i warunków lokalizacji, zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości związanego z lokalizacją drogi, zatwierdzenie projektu budowlanego, określenie terminu wydania zarządcy drogi nieruchomości, określenie terminów rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania, ustalenie obowiązku dokonania przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu poza liniami rozgraniczającymi teren wraz z określeniem ograniczeń w korzystaniu nieruchomości dla realizacji tego obowiązku.

Informuję, że wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej skutkuje przeniesieniem własności nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi teren na rzecz Gminy Pińczów, z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna.

Przedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmuje niżej wymienione nieruchomości:

a)    nieruchomości położone w liniach rozgraniczających oznaczone w ewidencji gruntów nr:

-          17/4, 19/4, 20/4, 21/6, 24, 32/3, 105/4 na obrębie 09 miasta Pińczowa (przechodzące w całości w projektowany pas drogowy)

-          14/19 (14/21, 14/20, 14/22), 15 (15/2, 15/1, 15/3), 16 (16/2, 16/1, 16/3), 17/3 (17/9, 17/8), 18 (18/2, 18/1, 18/3), 19/5 (19/8, 19/9), 20/5 (20/8, 20/9), 21/4 (21/13, 21/12), 21/5 (21/15, 21/14), 21/8 (21/16, 21/17), 22 (22/2, 22/1, 22/3), 64 (64/2, 64/1, 64/3), 25 (25/2, 25/1, 25/3), 26 (26/2, 26/1, 26/3),  27/5 (27/6, 27/7), 28/3 (28/5, 28/4, 28/6), 29/1 (29/5, 29/4, 29/6), 30/1 (30/6, 30/5, 30/7), 30/4 (30/9, 30/8, 30/10), 31 (31/2, 31/1, 31/3), 131 (131/2, 131/1, 131/3), 134 (134/2, 134/1, 134/3) na obrębie 09 miasta Pińczowa (nieruchomości powstałe w wyniku podziału, przechodzące w projektowany pas drogowy)

b)   nieruchomości poza liniami rozgraniczającymi oznaczone w ewidencji gruntów nr: 17/5, 18 (18/3), 27/4, 44/4 (44/6) na obrębie 09 miasta Pińczowa i 303/9 na obrębie 08 miasta Pińczowa.

Wyjaśniam się, że w odniesieniu do nieruchomości podlegających podziałowi przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Ponadto numery działek objętych liniami rozgraniczającymi teren (przebieg drogi) zostały oznaczone pogrubioną czcionką.   

Ponadto informuję, że zgodnie z art.11d ust.9 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, z dniem ukazania się zawiadomienia nieruchomości stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem  zakazu, o którym mowa wyżej, jest nieważna (art.11d ust.10 ww. ustawy).

 

 

 

Zobacz również: