Konkurs na stanowisko Lider Klubu Pracy w Dziale Rynku Pracy

2007-10-30 12:27:49 Aktualności

Konkurs na stanowisko Lider Klubu Pracy w Dziale Rynku Pracy

Konkurs na stanowisko

Lider Klubu Pracy

w Dziale Rynku Pracy

 

Powiatowy Urząd Pracy

Ul. Złota 7

28 – 400 Pińczów

 

Na podstawie art. 3a Ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1593 ze zm.) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
w Pińczowie ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze: Lider Klubu Pracy w Dziale Rynku Pracy.

1. Opis stanowiska.

a) wymiar etatu

- pełny etat,

 

b) podstawowe obowiązki

- wyzwalanie wśród osób bezrobotnych, niepełnosprawnych aktywnych działań
w poszukiwaniu pracy,

- udzielanie pomocy wszystkim zainteresowanym w dostępie do informacji, danych oraz innych źródeł wiedzy pomocnych do uzyskania umiejętności w poszukiwaniu pracy
i samozatrudnieniu,

- opracowywanie regulaminu i programu działania Klubów Pracy,

- promocja usług Klubu Pracy w lokalnym środowisku,

- współpraca z partnerami rynku pracy,

-motywowanie do aktywnego poszukiwania pracy osób bezrobotnych,

- organizacja zajęć aktywizujących i szkoleń w Klubie Pracy,

- wykonywanie technik i metod pracy grupowej.

2. Wymagania konieczne.

 1. wykształcenie wyższe magisterskie,

 2. posiadanie obywatelstwa polskiego,

 3. pełna zdolność do czynności prawnych,

 4. niekaralność za przestępstwa umyślne,

 5. znajomość Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

 6. biegła znajomość obsługi komputera ( Word, Excel, Internet).

3. Wymagania pożądane.

 1. preferowane studia pedagogiczne,

 2. umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi (komunikatywność) i postępowania
  z nimi,

 3. łatwość wysławiania się, swoboda wypowiedzi, czytelność przekazu,

 4. umiejętność pracy w zespole,

 5. umiejętność radzenia sobie ze stresem, samokontrola nad własnymi emocjami,

 6. rzetelność,

 7. dyspozycyjność,

 8. dobra organizacja pracy i samodzielność,

 9. kultura pracy i kultura osobista,

 10. dokładność, sumienność i obowiązkowość,

 11. gotowość do stałego samokształcenia się,

 12. mile widziana praktyka w publicznych służbach zatrudnienia,

 13. mile widziane doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi.

4. Wymagane dokumenty.

 1. CV i list motywacyjny z uzasadnieniem ubiegania się o to stanowisko,

 2. kwestionariusz osobowy,

 3. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego),

 4. kopie pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

 5. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopie zaświadczeń ukończonych kursów i szkoleń,

 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści: “ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm. oraz Ustawą z dnia 22.03.1990r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593 ze zm.),

 7. kopie świadectw pracy i inne dokumenty potwierdzające staż pracy w szczególności kopie świadectw pracy potwierdzających posiadanie co najmniej 6 – miesięcznego zatrudnienia w publicznych służbach zatrudnienia.

Termin składania ofert upływa z dniem 13.11.2007r o godz. 1100.

Miejsce składania ofert – siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie pokój Nr 2.

Oferty należy składać osobiście z dopiskiem Konkurs na stanowisko “ Lider Klubu Pracy” w pokoju Nr 2, gdzie również dostępny jest regulamin Konkursu oraz druk kwestionariusza osobowego.

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie mają wpływu na procedurę rekrutacyjną.

Dokumenty złożone po terminie nie wezmą udziału w procedurze rekrutacyjnej.

Jednocześnie Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie informuje, że istnieje możliwość nie wybrania kandydata spośród złożonych ofert.

W ciągu 14 – tu dni od zakończenia procedury rekrutacyjnej dokumenty można odebrać w pokoju Nr 2. Po upływie tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

Ogłoszenie jest dostępne:

- w Biuletynie Informacji Publicznej: www.starostwopinczow.realnet.pl

- na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pińczowie,

- na stronie internetowej PUP Pińczów: www.puppinczow.pl

Informacja z listą kandydatów spełniających wymogi formalne, a następnie wyniki naboru zostaną umieszczone na stronie BIP oraz na tablicy informacyjnej w PUP Pińczów.

   

Zobacz również: