Zgłoszenie robót budowlanych z art.29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.37.2021 - Pan Ryszard Nawrot

2021-08-03 14:50:22 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego

W dniu 29 lipca 2021 roku wpłynęło do tutejszego Urzędu zgłoszenie Pana Ryszarda nawrota, zam. w Pińczowie, dotyczące zamiaru realizacji robót budowlanych, polegających na wykonaniu instalacji gazowej (wewnętrznej i zewnętrznej)  dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Pińczowie przy ul.Cichej 4,  na działce nr ewid.57, obr.08.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tutejszy organ nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu dla zgłoszonego zamierzenia budowlanego.

Zobacz również: