Zgłoszenie robót budowlanych z art.29 ust.3 pkt3 lit.d - Nr AB.VI.6743.1.41.2021 - Pani Iwona Łukasik

2021-08-03 15:22:38 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy instalacji gazowej na potrzeby budynku mieszkalnego

W dniu 02 sierpnia 2021 roku wpłynęło do tutejszego Urzędu zgłoszenie Pani Iwony Łukasik, zam. w Pińczowie, dotyczące zamiaru realizacji robót budowlanych, polegających na wykonaniu instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w Pińczowie przy ul.Grodziskowej 65k na działkach nr ewid.230/2 i 231/2, obr.06.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tutejszy organ nie znalazł podstaw do wniesienia sprzeciwu dla zgłoszonego zamierzenia budowlanego.

Zobacz również: