obwieszczenie

2007-11-23 09:48:05 Aktualności

23.11.2007

O B W I E S Z C Z E N I E

STAROSTY PIŃCZOWSKIEGO

z dnia 23 listopada  2007 roku

 

 

 

Na  podstawie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska /tj. Dz.U. z 2006r.
Nr 129, poz.902 ze zm./, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego  /tj. Dz.U.
z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 ze zm./,

 

 

podaje się do publicznej wiadomości, że postanowieniem
z dnia 23.11.2007r. znak: RLiO.VII.7633/15/07, uzgodniono środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie
wodociągu grupowego wraz
z przyłączami dla sołectwa Szczotkowice wraz z przyległymi zabudowaniami w sołectwach Bronocice i Pierocice, gmina Działoszyce”.

Zobacz również: