Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego

2008-01-15 13:09:51 Aktualności

14.01.2008

O B W I E S Z C Z E N I E

STAROSTY PIŃCZOWSKIEGO

z dnia 14 stycznia  2008 roku

 

 

 

Na  podstawie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska /tj. Dz.U. z 2006r.
Nr 129, poz.902 ze zm./, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego  /tj. Dz.U.
z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 ze zm./,

 

 

podaje się do publicznej wiadomości, że postanowieniem
z dnia 14.01.2008r. znak: RLiO.VII.7633/21/07, uzgodniono środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci wodociągowej
z przyłączami i zbiornikami w gminie Michałów – etap II”.

Zobacz również: