INFORMACJA STAROSTY PINCZOWSKIEGO

2008-04-09 12:39:14 Aktualności

INFORMACJA STAROSTY PINCZOWSKIEGO

 

Z a w i a d o m i e n i e

o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a

 

 

     Zgodnie z treścią art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2000 roku Nr 98, poz.1071 z póź.zm./,

 

z a w i a d a m i a   się,   że dnia 03.04.2008r. na wniosek Wójta Gminy Złota, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 

1.                przejście siecią kanalizacji sanitarnej pod ciekami wodnymi
w miejscowości Probołowice, Miernów, Pełczyskana  gmina Złota.

 

                                               

Stosownie do art. 10 § 1 kpa informuję, że strony mogą
w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia zapoznać się z aktami sprawy, w Starostwie Powiatowym w Pińczowie, ul. Zacisze 5, w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz złożyć tu ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzi co do zebranych materiałów. Po tym terminie w oparciu o posiadane dokumenty wydane zostanie stosowne zezwolenie.

 

     Jednocześnie informuję, że zgodnie z treścią art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne /j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 239,poz.2019 z póź.zm./ podano do publicznej wiadomości informację Starosty Pińczowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Zobacz również: