zawiadomienie o wszczęciu postepowania

2008-05-07 08:53:07 Aktualności

zawiadomienie o wszczęciu postepowania

 

Z a w i a d o m i e n i e

o   w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a

 

 

     Zgodnie z treścią art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2000 roku Nr 98, poz.1071 z póź.zm./,

 

z a w i a d a m i a   się,   że dnia 24.04.2008r. na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział
 w Kielcach ul. Paderewskiego 43/45, 25-950 Kielce, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 

1.       odprowadzenie ścieków deszczowych i wód roztopowych z drogi krajowej Nr 78 w miejscowości  Kliszów gmina Kije.

Zobacz również: