OGŁOSZENIE ZARZADU POWIATU PIŃCZOWSKIEGO

2008-05-12 09:47:30 Aktualności

OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU PIŃCZOWSKIEGO W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE ZADAŃ Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI Zarząd Powiatu Pińczowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki. W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm./.

Celem konkursu ofert jest wsparcie zadania publicznego o zasięgu lokalnym – powiatowym, w następującym zakresie:

1. organizacja na terenie powiatu pińczowskiego rajdu rowerowego „Szlakiem Republiki Pińczowskiej”
Trasa turystyczna „Szlak Republiki Pińczowskiej” została wyznaczona w roku 2007
przy współpracy Wydziału Promocji i Polityki Regionalnej ze Stowarzyszeniem Rozwoju Kulturalno-Gospodarczego Powiatu Pińczowskiego, przy wsparciu środkami Marszałka Województwa na realizację zadań z zakresu turystyki.

Zadanie powinny być zrealizowane najpóźniej do dnia 25 listopada 2008 roku.

Łączna kwota dotacji /wsparcia/ w roku 2008 na realizację określonego zadania z zakresu kultury fizycznej i turystyki wynosi 2.000 złotych / dwa tysiące złotych/.

I. Wymagane dokumenty

1. Wypełniony formularz oferty, w której oprócz podstawowych informacji należy zamieścić precyzyjny opis planowanego działania tj.: szczegółowy zakres rzeczowy zadania, termin i miejsce jego realizacji, kalkulacja przewidywanych kosztów, informacje o wcześniejszej działalności podmiotu w zakresie, którego dotyczy zadania, informacja o zasobach rzeczowych i kadrowych, montaż finansowy uwzględniający wysokość środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania i innych źródeł.
2. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wypis z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. W przypadku oddziału terenowego organizacji składającej ofertę współpracy niezbędne jest załączenie do niej pełnomocnictwa zarządu głównego, dla co najmniej dwóch przedstawicieli wyżej wymienionego oddziału, do składania w imieniu tej organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadania, o którego wsparcie stara się jednostka organizacyjna.
4. Aktualny statut organizacji.
5. Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok ( bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) lub - w przypadku dotychczasowej, krótszej działalności – za miniony okres.
6. Opinię banku prowadzącego rachunek oferenta, potwierdzającą brak zajęcia z jakiegokolwiek tytułu egzekucyjnego za okres ostatnich 3 miesięcy wraz z informacją o stanie zadłużenia na koniec miesiąca poprzedzającego złożenie oferty.
7. Oferta wraz z załącznikami powinna być kompletna, podpisana przez osobę /osoby/ statutowo upoważnioną przez organizację do składania oświadczeń woli w jej imieniu ze skutkami o charakterze finansowym tych oświadczeń oraz opatrzona pieczęcią firmową organizacji.
8. Dokumenty przedłożone jako kserokopie należy poświadczyć za zgodność z oryginałem.
9. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków na realizację zadania zgodną z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

II. Sposób finansowania zadań.

1. Kwota dotacji nie może przekraczać 70% całkowitych kosztów realizacji zadania.
2. Wymagany jest wkład własny w wysokości minimum 15% kosztów całkowitych.
3. Wkład własny finansowy może stanowić wkład finansowy oraz pozafinansowy np. wkład pracy aktywu społecznego czy wolontariuszy w okresie obowiązywania umowy.
4. Do wkładu własnego nie zalicza się dotacji innych organów samorządowych, sponsorów oraz wpłat uczestników.
5. ! Dofinansowanie nie będzie udzielane na pokrycie wierzytelności i zobowiązań podmiotu, niezwiązanych z realizacją zadania.
6. Wnioskodawca może uwzględnić w kalkulacji kosztów zadania wydatki przewidziane na obsługę tego zadania, w kwocie nie większej niż 10% wnioskowanej dotacji.

III. Wzór oferty

Wzór oferty określa rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

IV. Ogłoszenie

Treść ogłoszenia oraz wzór oferty dostępny jest w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.pinczow.pl w dziale Aktualności.

V. Zasady ogólne

Złożone oferty rozpatrzone zostaną w terminie 7 dni od dnia upływu terminu składania wniosków przez Komisję Konkursową powołaną przez Starostę Pińczowskiego.

1. Kryteria oceny ofert współpracy:
Lp. Kryteria oceny
1. Dotyczące oferenta
1.1. Wymogi formalne: statut, aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wypis z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za ostatni rok – brak wymaganej dokumentacji powoduje dyskwalifikację oferty współpracy.
1.2. Pozytywnie oceniona współpraca z administracją publiczną tj. rzetelne i terminowe wykonywanie zadań zleconych w latach poprzednich, szczególnie w przypadku zadań kontynuowanych.
1.3. Premiowanie organizacji startujących wymagających wzmocnienia.
1.4. Zasoby do realizacji przedsięwzięcia.
1.4.1. Rzeczowe.
1.4.2. Kadrowe – profesjonalizm osób zaangażowanych w projekt, wkład pracy wolontariuszy.
1.4.3. Finansowe.
2. Dotyczące oferty współpracy
2.1. Zgodność zawartości merytorycznej oferty z priorytetami polityki regionalnej powiatu pińczowskiego i priorytetami współpracy na dany rok budżetowy.
2.2. Treści merytoryczne, co do istoty problemu i sposobu jego rozwiązania.
2.3. Planowana ewaluacja oraz monitorowanie realizowanych zadań.
2.4. Zasięg terytorialny efektu oddziaływania.
2.5. Kalkulacja kosztów tj. prawidłowość montażu finansowego w odniesieniu do zakresu rzeczowego.
2.6. Liczba podmiotów uczestniczących w finansowaniu projektu.
2.7. Innowacyjność projektu.
2.8. Perspektywa kontynuacji projektu.


2. Zlecenie zadania nastąpi na zasadzie wyboru najkorzystniejszej oferty spełniającej w jak najszerszym stopniu stawiane wymogi, z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów, nie będą rozpatrywane ze względów formalnych.
4. Oferty na częściową realizację zadania nie będą rozpatrywane.
5. Oferty podmiotów, które nierzetelnie, nieterminowo bądź niewłaściwie rozliczyły otrzymaną w poprzednich latach dotację, nie będą rozpatrywane.
6. W przypadku pozytywnej czy negatywnej decyzji, co do przyznania środków, odpowiednio ubiegające się o nie podmioty zostaną powiadomione pismem urzędowym.
7. Podmioty, których oferty zostaną zarekomendowane przez Komisję Konkursową, będą mogły otrzymać dotację na podstawie pozytywnej decyzji Zarządu powiatu Pińczowskiego. Dotacja zostanie przekazana na mocy umowy, której wzór określa powołane wyżej rozporządzenie.
8. Kompletne oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki w 2008 roku” w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty ogłoszenia, tj. do dnia 12 czerwca 2008 roku w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pińczowie, I piętro, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów lub pocztą (decyduje data wpływu).

Zobacz również: