KOMUNIKAT ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KIELCACH

2008-12-16 11:54:05 Aktualności

Do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Kielcach przypomina
właścicielom i zarządcom o obowiązkach zapewniających właściwy stan techniczny
i bezpieczeństwo użytkowania obiektów budowlanych.
W okresie jesienno – zimowym zwiększa się ryzyko wystąpienia stanów zagrożenia
i katastrof budowlanych. Dotyczy to zarówno utrzymania obiektów, w których przebywa
znaczna liczba osób takich jak: hale sportowe, widowiskowe, handlowe, wystawiennicze,
kina, teatry, zadaszenia trybun na stadionach oraz wykonywanych robót budowlanych
w okresie niskich temperatur.
Przypominam, że podstawowym obowiązkiem właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego
jest utrzymywać go w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony
środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie
dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności
technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 1-7 ustawy Prawo budowlane.

Równocześnie właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zgodnie
z art. 61 ust.2 ustawy Prawo budowlane zapewnić, dochowując naleŜytej staranności,
bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych
odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak:
wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady
atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach
i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie
obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagroŜenie takim uszkodzeniem, mogące
spowodować zagroŜenie Ŝycia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

W związku z powyższym zwracam się do właścicieli lub zarządców
o zwrócenie szczególnej uwagi na stan techniczny obiektów budowlanych w okresie
jesienno-zimowym oraz podejmowanie działań mających na celu wyeliminowanie
zagrożeń wynikających z ponad normatywnych opadów śniegu, jak również
występujących oblodzeń obiektów budowlanych (szczególnie połaci dachowych) oraz
w ich bezpośrednim otoczeniu.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane obiekty budowlane
powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowym
kontrolom stanu technicznego, natomiast zgodnie z art. 64 na właścicielu lub zarządcy ciąży
obowiązek prowadzenia ksiązki obiektu budowlanego.

Kielce, 27 listopad 2008r.

Zobacz również: