Zaproszenie na sejse

2004-04-05 13:47:44 Aktualności

Przewodniczący Rady Powiatu Pińczowskiego zaprasza na sesję Rady Powiatu, która odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2004 roku o godz. 900 w budynku przy ul. 1 Maja 10 (sala konferencyjna).

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2003 rok oraz udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu: - wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Powiatu, - wystąpienie Skarbnika Powiatu i zapoznanie z uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu powiatu za 2003 rok oraz w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2003 rok, - zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2003 rok oraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu, - dyskusja, - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Pińczowie za 2003 rok. 6. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego na terenie powiatu pińczowskiego oraz określenie kierunków działania w tym zakresie: - wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Pińczowie, - wystąpienie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pińczowie, - opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa, Promocji i Turystyki, - dyskusja. 7. Informacja z realizacji programu „Bezpieczny Powiat Pińczowski”: - wystąpienie Przewodniczącego Rady Programowej „Bezpieczny Powiat Pińczowski”, - opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa, Promocji i Turystyki, - dyskusja. 8. Informacja o stanie bezrobocia na terenie powiatu pińczowskiego za 2003 rok oraz podjęte kierunki działania zmierzające do jego zmniejszenia. - wystąpienie Kierownika PUP w Pińczowie, - opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa, Promocji i Turystyki, - dyskusja. 9. Informacja na temat wdrażania zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli (IACS) na terenie powiatu pińczowskiego: - wystąpienie Kierownika Agencji Restrukturyzacji i Moderniazacji Rolnictwa, - opinia Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, - dyskusja. 10. Informacja o stanie dróg powiatowych z określeniem przyjętych kierunków działania w tym zakresie. - wystąpienie Dyrektora PZD w Pińczowie, - opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Bezpieczeństwa, Promocji i Turystyki, - dyskusja. 11. Podjęcie uchwał: - w sprawie określenia zadań finansowanych w 2004 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, - w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, - w sprawie utworzenia Szkoły Policealnego Studium Zawodowego dla Dorosłych w Pińczowie, - w sprawie utworzenia Szkoły Zawodowej Specjalnej w Pińczowie, - w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej dla Liceum Ogólnokształcącego w Pińczowie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Działoszycach, - w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok. 12. Interpelacje i zapytania radnych. 13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych. 14. Zakończenie obrad

Zobacz również: