Informacja o wynikach przetargu

2011-09-26 11:54:21 Aktualności

Informacja o wynikach przetargu

OGŁOSZENIE

 

w sprawie wyniku :

prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39
z zastosowaniem art. 5 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
o wartości szacunkowej zamówienia poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia, wraz z egzaminem przed komisją powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego zakresu: „Operator koparko-ładowarki kl. III – wszystkie typy” dla 10 osób bezrobotnych.

 

 

Zamawiający – Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie  na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy prawo zamówień publicznych  unieważnia postępowanie o udzielenie w/w zamówienia , ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia .

 

 

Pińczów, dnia 26.09.2011r.                                                  Dyrektor

                                                                                  Powiatowego Urzędu Pracy

                                                                                              W Pińczowie

                                                                                        Anna Gawrońska

Zobacz również: