Informacja o wynikach przetargu

2011-09-27 13:03:11 Aktualności

Informacja o wynikach przetargu

Znak CAZ-AP-638/2/2011                                                              Pińczów, dnia 27.09.2011

 

 

Informacja o wynikach postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

 

 

Dotyczy:

nr postępowania: CAZ-AP-638/2/2011, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39 z zastosowaniem art. 5 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (  Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia p.n. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG– dla 10 osobowej grupy bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pińczowie. Wspólny Słownik Zamówień CPV -80530000-8

 

Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1- 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zawiadamia, że w  postępowaniu złożono dwie oferty. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Słabska 13, 28-400 Pińczów.

 

Uzasadnienie wyboru oferty: Wyżej wymieniony Wykonawca spełnia warunki postawione przez Zamawiającego. Oferta nie podlega odrzuceniu w trybie art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnosz
ących się do przedmiotu zamówienia, t.j.: w wyniku oceny ofert Wykonawca uzyskał łącznie 100 pkt ;

w tym: cena – 90 pkt; certyfikat jakości usług ISO - 10 pkt.

 

Oferta nr 2 została złożona przez : „Tarbonus” sp. z o.o. Oddział w Kielcach, ul. Sienkiewicza 59.  Oferta uzyskała łącznie 70,48 pkt (w tym :  60,48 pkt za kryterium cena ; 10 pkt za kryterium certyfikat jakości ) .

 

Cena brutto za wykonanie zamówienia wynosi 16 800,00 PLN i mieści się w ramach kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w trybie art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Otrzymują :

  1. ZDZ w Kielcach OKZ w Pińczowie ; ul. Słabska 13
  2. „Tarbonus „ sp. z o.o. , ul. Sienkiewicza 59; Kielce
  3. a/a .

 

 

                                                                       Zatwierdził:

                                                                       Dyrektor Urzędu Anna Gawrońska

Zobacz również: