Informacja o wynikach przetargu

2011-10-11 12:55:17 Aktualności

Informacja o wynikach przetargu

Znak CAZ-AP-638/2FP/2011                                                       Pińczów, dnia 11-10-2011 r.

 

 

 

Informacja o wynikach postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

 

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi szkoleniowej p.t.: „Kurs operator koparko-ładowarki kl. III dla grupy 10 osobowej – CPV80530000-8” Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie jako Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1   ustawy Prawa Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zawiadamia, że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1. Zakład Usługowo-Handlowy „HALBUD”, Ośrodek Szkolenia, 25-650 Kielce, ul. Długa 30.

 

Uzasadnienie wyboru oferty: Wyżej wymieniony Wykonawca spełnia warunki postawione przez Zamawiającego i w wyniku oceny ofert uzyskał łącznie 90 pkt.

w tym: cena – 90 pkt;

certyfikat jakości usług ISO - 0 pkt.

 

Cena brutto za wykonanie zamówienia wynosi 14 900PLN i mieści się w ramach kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 PZP

 

W postępowaniu złożono jedną ofertę.

 

Oferta nr 1

Zakład Usługowo-Handlowy „HALBUD”, Ośrodek Szkolenia, 25-650 Kielce, ul. Długa 30.

 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Do wiadomości otrzymują:

1. Zakład Usługowo-Handlowy „HALBUD”, Ośrodek Szkolenia, 25-650 Kielce, ul. Długa 30.

2. a/a

 

                                                                                                          ZATWIERDZIŁ:

                                                                                                    ANNA GAWROŃSKA   

                                                                                             DYREKTOR POWIATOWEGO  

                                                                                                         URZĘDU PRACY

W PIŃCZOWIE

                                                                      

Zobacz również: