Informacja o unieważnieniu przetargu

2011-10-17 15:22:54 Aktualności

Informacja o unieważnieniu przetargu

PUP CAZ AP 638/3/2011                                                                    Pińczów 17-10-2011 r.

 

 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA

 

Niniejszym informuję że Zamawiający unieważnił postępowanie prowadzone trybie przetargu

nieograniczonego na :

 

 

zorganizowanie  usługi szkoleniowej z zakresu: „Kurs magazynier, sprzedawca”

 

 

postępowanie znak: PUP CAZ AP 638/3/2011 ogłoszone w dniu 07.10.2011 r. na w/w zamówienie publiczne, jako zamówienie Nr 324870-2011 na portalu UZP. w świetle art. 93 ust.1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ obarczone jest ono niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia postępowania.

 

 

W dniu 17 października 2011 r. o godz.10:30 w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie dwóch ofert w niniejszym postępowaniu. W dniu 17 października 2011r. komisja przetargowa powzięła informacje, że w terminie i miejscu przewidzianym na składanie ofert w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu wpłynęły do Zamawiającego jeszcze trzy oferty

Komisja działając w przeświadczeniu, że posiada wszystkie oferty jakie wpłynęły w niniejszym postępowaniu (tj. ZDZ Kielce, Ośrodek Kształcenia Zawodowego, ul. Słabska 13, 28-400 Pińczów oraz  SEKA  S.A. w Warszawie Oddział w Kielcach, w obecności przedstawicieli jednostek szkolących : ZDZ OKZ Pińczów, oraz SEKA w Kielcach, komisja przetargowa otwarła jedynie te oferty, w których była w posiadaniu, nie wiedząc o tym, że są jeszcze trzy oferty (tj.  KURSOR Ośrodek Szkolenia , Dokształcania i Doskonalenia Kadr w Zamościu  ; TARBONUS Sp. z o.o. Oddział w Kielcach, oraz Usługi Rachunkowe i szkolenia Marczyk Elżbieta ul. I Brygady 22/22, 33-300 Nowy Sącz).
W konsekwencji komisja nie dokonała ich otwarcia podczas oficjalnego otwarcia ofert.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy Pzp otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu na ich składanie, z tym że dzień w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia.

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 16 lipca 2010r. (KIO/UZP/ 1291/10) „Czynność otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest tego rodzaju czynnością, której nie można powtórzyć, albowiem naruszałoby to zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców”.

W świetle powyższego, jeśli Zamawiający nie otworzył wszystkich ofert złożonych w postępowaniu, takie postępowanie będzie obarczone wada, której nie da się usunąć. Ustawa Prawo zamówień publicznych nie przewiduje bowiem sytuacji, w której Zamawiający jeszcze raz dokonuje publicznego otwarcia ofert.

W związku z powyższym postępowanie podlega unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp, gdyż obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiająca zawarcie nie podlegającej  unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

 

 

 

Zobacz również: