Ogłoszenia

2004-06-16 09:24:49 Aktualności

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego wdraża Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, w ramach którego realizowane będzie działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Powiat pińczowski zamierza podjąć próbę realizacji w/w Programu.

  Do pomocy stypendialnej w ramach w/w Programu uprawnieni będą studenci:

  1. mieszkający na obszarach zmarginalizowanych, posiadający stałe zameldowanie na terenie powiatu uczestniczącego w projekcie, w tym w szczególności na obszarach wiejskich,
  2. pochodzą z rodzin o dochodzie rodziny lub dochodzie osoby studiującej nie wyższym, niż kwota uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych – obecnie ta kwota wynosi 504,- (pięćset cztery) zł,
  3. są studentami państwowych i niepaństwowych szkół wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym.

  Maksymalna miesięczna kwota pomocy stypendialnej dla studentów wynosić będzie 350,- (trzysta pięćdziesiąt) zł i będzie możliwa do uzyskania w formie wypłaty gotówkowej lub refundacji kosztów np. zakwaterowania czy dojazdów poniesionych przez studentów w związku z pobieraniem nauki.

  Studenci, którzy spełniają powyższe wymagania winni zgłaszać się do Wydziału Spraw Społecznych / pok. 27 / Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Zacisze 5 w celu rejestracji (podanie imienia, nazwiska i adresu oraz telefonu kontaktowego). Zgłoszenia można dokonywać także telefonicznie pod nr 357-60-01 do 05 wewn.53.

  Z chwilą rozpoczęcia realizacji Programu podany zostanie regulamin przyznawania stypendium, a  także konkretne terminy realizacji oraz wymagane dokumenty.

  W przypadku wdrożenia Programu wymaganymi dokumentami do uzyskania pomocy stypendialnej przez studentów najprawdopodobniej będą:

  1. podanie na określonym formularzu,
  2. dokumenty potwierdzające fakt stałego zameldowania studenta,
  3. dokumenty potwierdzające dochody rodziny,
  4. dokumenty potwierdzające fakt podjęcia nauki na studiach wyższych.

Zobacz również: