STAROSTA PIŃCZOWSKI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W STAROSTWIE POWIATOWYM W PIŃCZOWIE

2012-01-18 13:11:21 Ogłoszenia o naborze

MŁODSZY REFERENT DS. EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W WYDZIALE GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

1. Wymagania niezbędne:

    a) obywatelstwo polskie,

    b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

    c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

        z oskarżenia   publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

    d) wykształcenie wyższe  geodezyjne

    e) doświadczenie zawodowe – 1 rok pracy w zawodzie ( administracja lub firma

        geodezyjna )

    f) znajomość  podstawowych aktów prawnych, w szczególności: o samorządzie

       powiatowym, pracownikach samorządowych, Kodeks Pracy, Kodeks Postępowania

       Administracyjnego, .

2. Wymagania dodatkowe:

     a)   samodzielność w działaniu i odpowiedzialność za powierzone zadania,

     b)  umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy fachowej,

     c)  umiejętność pracy w zespole,

     d) pracowitość,

     f)  biegła obsługa komputera,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

     Wprowadzanie zmian w części opisowej i graficznej ewidencji gruntów i budynków.

4. Wymagane dokumenty:

    a) list motywacyjny,

    b) życiorys – curriculum vitae,

    c) kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,

    d)  kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

    e)  kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie,

    f)  kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

    g) oryginał kwestionariusza osobowego,

    h) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

        przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Zobacz również: