05.03.2012

2012-04-05 09:27:41 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono

zawiadamia się ze w Ewidencji danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. Starostwo zostały zamieszczone dane Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. zo.o w pińczowie w zwiazku z udzieloną decyzją-  pozwoleniem wodnoprawnym na: 

1.      Pobór  wody z rzeki Nidy w km 59+000 w ilości 1000l/s w okresie letnim tj. od 01.06 do 31.08 każdego roku, w celu zapewnienia  odpowiedniej  wymiany wodyw zbiorniku

2.      Pobór wody z rzeki Nidy w km 59+000 w ilości 272l/s w pozostałym  okresie roku tj. 01.01do31.05 i 01.09 do 31.12 każdego roku

3.      Maksymalne piętrzenie wody w zbiorniku „Zalew Pińczów” do rzędnej 185,80 m

       Ujęcie wody z rzeki Nidy w km 59+000 śluzą wpustową – światło 2 x 2,00 m   i wysokości 0,60 m i długości 42,0 m, rzędna progów obydwu wlotów do śluzy wynoszą 185,50 m n.p.m., wylotów 185,35 m n.p.m.

4.      Zrzut wody ze zbiornika w ilości 1,0m3 /s w okresie letnim tj. od 01.06 do 31.08 każdego roku i w ilości 0,272m3 /s w pozostałym okresie roku tj. 01.01 do 31.05
 i 01.09 do 31.12 każdego roku  za pomocą budowli piętrząco – upustowej w km 1+480 z rur żelbetowych Ø 80 cm, rzędna wlotu 184,02 m n.p.m. , rzędna wylotu 183,89 m n.p.m., L = 65 mb z przyczółkiem żelbetowy i zamknięciem szandorowym

5.  Odpływ wody z upustu do starorzecza o długości 1400 mb do rzeki Nidy w km 56+020 śluzą wałową Ø 80 cm, rzędna wlotu 183,94 m n.p.m. wylotu 183,92 m n.p.m., L = 16,0 mb i śluzą wałową Ø 80 cm, zlokalizowaną w km 55+330 rzeki Nidy, rzędna wlotu 183,85 m n.p.m. wylotu 183,72 m n.p.m., L = 6,0 mb

 


Zobacz również: