08.05.2012

2012-05-22 09:38:49 Zawiadomienia

W publicznym dostępie umieszczono

z a w i a d a m i a   się,   że dnia 08.05.2012r. na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 

  1. odprowadzanie  wód deszczowych i roztopowych z rozbudowywanej drogi wojewódzkiej nr 766 relacji Morawica – Węchadłów na odcinku Brzeście – Pińczów dwoma projektowanymi  wylotami:  wylot nr 1 do starorzecza rzeki Nidy zlokalizowany w km 26 + 893,69 drogi wojewódzkiej oraz wylotem nr 2 do rowu przydrożnego usytuowanego  w obrębie dz. nr 78 w km 24+797,08 drogi wojewódzkiej w miejscowości Pińczów
  2. przebudowę rowu przydrożnego lewostronnego na odcinku od km 24 + 750 do km 24 + 796,55
  3. budowie rowu przydrożnego prawostronnego na odcinku od km
    24 + 750,00 do km 24 +767,53 drogi wojewódzkiej

Zobacz również: