Zarząd Powiatu Pińczowskiego ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Pińczowskiego:

2012-06-13 14:48:17 Ogłoszenia o naborze

.

Załącznik do ały Nr 152/2012
Zarządu Powiatu Pińczowskiego
dnia 13 czerwca 2012 roku
 
 
 
 
 
Zarząd Powiatu Pińczowskiego
ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Pińczowskiego:
 
1. Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie, ul. Nowy Świat 2,
2. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie,  ul. Spółdzielcza 6,
3. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Działoszycach, ul. Szkolna 5,
4.Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pińczowie  im. bł. ks. J. Pawłowskiego, ul. Józefa Piłsudskiego 13.
I. Do konkursu może przystąpić osoba będąca nauczycielem mianowanym
lub dyplomowanym, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1)ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz
kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole zgodnie
z obowiązującymi przepisami;
2) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs
kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) uzyskała:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej,
- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku  o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku
kierowniczym;
6) nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;
7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślnie
przestępstwo skarbowe;
8) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego;
9) nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi, o którym mowa w art.31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.      o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz.114 ze zmianami).
II. Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie wymagania o których mowa w § 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 ze zmianami).
III. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju
publicznej szkoły;
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby
niebędącej nauczycielem;
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie
dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa
w pkt 3;
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie
dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie                      o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi o którym mowa w art.31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz.114 ze zmianami).
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 ze zmianami);
11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu
nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;
12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela  i nauczyciela akademickiego;
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa        w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zmianami) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
IV. Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Zacisze 5 w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, telefonem i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora (tu wpisać nazwę i adres szkoły)” lub wysłać na adres: Starostwo Powiatowe w Pińczowie,  ul. Zacisze 5 w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do 27 czerwca 2012 roku do godz. 15.30.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Pińczowskiego.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zobacz również: