06.06.2012

2012-06-13 14:55:45 Aktualności

W publicznym dostępie umieszczono

zawiadamia się ze w Ewidencji danych o dokumentach zawierajacych informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonej przez tut. Starostwo zostały zamieszczone dane Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach w zwiazku z wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie  udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 

  1. odprowadzanie  wód deszczowych i roztopowych z rozbudowywanej drogi wojewódzkiej nr 766 relacji Morawica – Węchadłów na odcinku Brzeście – Pińczów dwoma projektowanymi  wylotami:  wylot nr 1 do starorzecza rzeki Nidy zlokalizowany w km 26 + 893,69 oraz wylotem nr 2 do rowu przydrożnego usytuowanego  w obrębie dz. nr 78 w km 24+797,08 w miejscowości Pińczów
  2. przebudowę rowu przydrożnego lewostronnego na odcinku od km
    24 + 750 do km 24 + 796,55
  3. budowie rowu przydrożnego prawostronnego na odcinku od km
    24 + 750,00 do km 24 +767,53 drogi wojewódzkiej

 

 

Zobacz również: