Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego z dnia 24.09.2004

2004-09-30 10:35:25 Zawiadomienia

O B W I E S Z C Z E N I E Starosty Pińczowskiego z dnia 24 września 2004 roku

Na podstawie art.32 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627ze zm.)

podaje się do publicznej wiadomości, że decyzja z dnia 24 września 2004 roku o pozwoleniu na budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 480 m3 na dobę wraz z rurociągiem ścieków oczyszczonych na działkach położonych w Umianowicach, oznaczonych w ewidencji gruntów nr 1208, 1209, 1210, 1286, 1313, 1318 i 1347 - wydana na rzecz Gminy Kije została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz również: