O B W I E S Z C Z E N I E

2004-10-25 14:50:14 Zawiadomienia

O B W I E S Z C Z E N I E Starosty Pińczowskiego z dnia 20 października 2004 roku Na podstawie art.32 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 ze zm.)

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Pińczowskiego 

z dnia 20 października 2004 roku

 

 

Na podstawie art.32 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 ze zm.)

podaje się do publicznej wiadomości, że wniosek Spółki Akcyjnej POLKOMTEL ,Al. Jerozolimskie 81,02-001 Warszawa, dotyczący wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Plus GSM – BT 10278 Chroberz z zasilającym przyłączem energetycznym na działkach położonych w Mozgawie, oznaczonych w ewidencji gruntów nr 840/1 i 841/1 został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Stosownie do art.31 tej ustawy każdy ma prawo zapoznania się z wnioskiem i raportem oddziaływania na środowisko oraz składania uwag i wniosków w toczącym się postępowaniu w sprawie ocen oddziaływania na środowisko w terminie od dnia 25 października 2004 roku do dnia 15 listopada 2004 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pińczowie, Wydziale Architektury i Budownictwa, ulica Zacisze 5 w godzinach od 9oo do 15oo.

Zobacz również: