Obwieszczenie Starosty Pińczowskiegoz dnia 09 grudnia 2004 roku

2004-12-09 13:19:37 Zawiadomienia

Na podstawie art.32 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627)

podaje się do publicznej wiadomości, że wniosek Gminy Pińczów dotyczący udzielenia pozwolenia na przebudowę wysypiska odpadów komunalnych znajdującego się na działce położonej w miejscowości Skrzypiów oznaczonej w ewidencji gruntów nr 434 został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Przebudowa polegać będzie na wykonaniu niezbędnych robót budowlanych związanych z bezpiecznym zakończeniem eksploatacji wysypiska obejmujących budowę: śluzy dezynfekcyjnej dla kół pojazdów, wagi samochodowej, drenażu odcieków z pompownią, żelbetowych zbiorników wód drenażowych oraz drogi technologicznej.

Wniosek Inwestora oraz raport oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia na środowisko zostaną udostępnione do publicznego wglądu w terminie od 13 grudnia 2004 roku do 03 stycznia 2005 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pińczowie, Wydziale Archi-tektury i Budownictwa, ul. Zacisze nr 5 w godzinach od 9°° do 15°°.

Stosownie do art.31 ustawy Prawo ochrony środowiska każdy ma prawo składania uwag i wniosków w toczącym się postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

Zobacz również: