Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego

2005-02-21 10:02:05 Zawiadomienia

O B W I E S Z C Z E N I E Starosty Pińczowskiego z dnia 08 lutego 2005 roku

O B W I E S Z C Z E N I E Starosty Pińczowskiego z dnia 08 lutego 2005 roku

 

Na podstawie art.32 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627)

podaje się do publicznej wiadomości

że wniosek Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp.z o.o., Al.Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, dotyczący wydania pozwolenia na rozbudowę i przebudowę stacji bazowej telefonii komórkowej PTC Nr 55132 na działce położonej w Pińczowie, obręb 02, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 26/3 został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Stosownie do art.31 tej ustawy każdy ma prawo zapoznania się z wnioskiem i raportem oddziaływania na środowisko oraz składania uwag i wniosków w toczącym się postępowaniu w sprawie ocen oddziaływania na środowisko w terminie od dnia 11 lutego 2005 roku do dnia 04 marca 2005 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pińczowie, Wydziale Architektury i Budownictwa, ul.Zacisze nr 5, w godzinach od 9°° do 15°°.

Zobacz również: