06.12.2013

2013-12-06 14:33:49 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.), Starosta Pińczowski informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przed przyjęciem dokumentów pn.: Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Pińczowskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020  wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Projekty dokumentacji opracowane zostały przez firmę ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

 

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z w/w dokumentami, są one dostępne
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Zacisze 5, w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

 

Uwagi i wnioski, które zostaną przeanalizowane w ramach opracowania projektu dokumentu można składać w terminie do 27 grudnia 2013r., (21 dni od ogłoszenia do publicznej informacji) elektronicznie na adres e-mail:starostwo@pinczow.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Pińczowie ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów, lub też ustnie do protokołu. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia. 

Zobacz również: