Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego z dnia 02.05.2005r.

2005-05-05 09:55:23 Zawiadomienia

O B W I E S Z C Z E N I E Starosty Pińczowskiego z dnia 02 maja 2005 roku Na podstawie art.32 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627)

O B W I E S Z C Z E N I E

Starosty Pińczowskiego z dnia 02 maja 2005 roku

 

Na podstawie art.32 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627)

podaję do publicznej wiadomości

że wniosek Polskiej Telefonii Komórkowej “Centertel”, 01-230 Warszawa, ul. Skierniewicka 10 ”a”, dotyczący wydania pozwolenia na rozbudowę stacji bazowej telefonii komórkowej, polegającą na zamontowaniu dodatkowej parabolicznej anteny radioliniowej na istniejącej wieży PTK Centertel w miejscowości Węchadłów, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 74 został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Stosownie do art.31 tej ustawy każdy ma prawo zapoznania się z wnioskiem i raportem oddziaływania na środowisko oraz składania uwag i wniosków w toczącym się postępowaniu w sprawie ocen oddziaływania na środowisko w terminie od dnia 04 maja 2005 roku do dnia 25 maja 2005 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pińczowie, Wydziale Architektury i Budownictwa, ul.Zacisze nr 5, w godzinach od 9°° do 15°°.

Zobacz również: