OBWIESZCZENIE

2015-11-03 10:00:21 Aktualności

OBWIESZCZENIE STAROSTY PIŃCZOWSKIEGO

AB.VI.6740.D.1.2015 Pińczów, dn.02 listopada 2015 r. O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art.11d ust.5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t.Dz.U.z 2013 roku poz.687) oraz art.49 i art.61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2013 roku poz.267 ze zm.) S t a r o s t a P i ń c z o w s k i zawiadamia, że na wniosek z dnia 30 września 2015 roku, uzupełniony w dniu 23 października 2015 roku (pismo bez znaku) Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej pn.:„Budowa ulicy w Pińczowie oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 45KDD i 46KDD. Zgodnie z art.10 § 1 Kpa strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pińczowie, pokój 19 (II piętro), od poniedziałku do piątku, w godzinach od 800 do 1500. Wyjaśniam, że w myśl art.49 Kpa po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie. Jednocześnie informuję, że strony postępowania w terminie czternastu dni, licząc od dnia doręczenia zawiadomienia w sposób określony wyżej, mogą składać wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych dowodów i materiałów. Odpowiedzi na uwagi i zastrzeżenia złożone przez strony w trakcie postępowania administracyjnego, znajdą się w uzasadnieniu decyzji Starosty Pińczowskiego. Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zgromadzone materiały. Wgląd w akta nie jest obowiązkowy. Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będących przedmiotem postępowania. W przypadku, gdy nastąpiły zmiany własności nieruchomości objętych ww. wnioskiem (właściciel zmarł, sprzedaż/nabycie nieruchomości, zasiedzenie, itp.), osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości powinny dokonać zmian w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Pińczowskiego. Przedmiotem niniejszego postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest: ustalenie lokalizacji (przebiegu) drogi wraz z określeniem linii rozgraniczających teren i warunków lokalizacji, zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości związanego z lokalizacją drogi, zatwierdzenie projektu budowlanego, określenie terminu wydania zarządcy drogi nieruchomości, określenie terminów rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania, ustalenie obowiązku dokonania przebudowy istniejących sieci uzbrojenia terenu poza liniami rozgraniczającymi teren wraz z określeniem ograniczeń w korzystaniu nieruchomości dla realizacji tego obowiązku. Informuję, że wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej skutkuje przeniesieniem własności nieruchomości objętych liniami rozgraniczającymi teren na rzecz Gminy Pińczów, z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna. Przedmiotowe postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmuje niżej wymienione nieruchomości położone na obrębie 08 miasta Pińczowa: a) nieruchomości w liniach rozgraniczających – 160/323 (160/331, 160/332), 229 (229/1, 229/2, 229/3), 230 (230/1, 230/2, 230/3), 231 (231/1, 231/2, 231/3), 235 (235/1, 235/2, 235/3), 234/4 (234/5, 234/6), 240/1, 241/4 (241/10, 241/11), 241/5, 243/5 (243/12, 243/13), 243/4 (243/10, 243/11), 243/6, 244/6, 244/5 (244/10, 244/11), 245 (245/1, 245/2, 245/3), 246 (246/1, 246/2, 246/3), 247/2 (247/6, 247/7, 247/8), 247/3 (247/9, 247/10), 248 (248/1, 248/2, 248/3), 249 (249/1, 249/2, 249/3), 250 (250/1, 250/2, 250/3), 251 (251/1, 251/2, 251/3), 310/10 (310/17, 310/18), 310/6, 310/11 (310/19, 310/20), 310/5 (310/13, 310/14), 310/7 (310/15, 310/16), 254 (254/1, 254/2, 254/3), 255/8, 256 (256/1, 256/2, 256/3), 258 (258/1, 258/2, 258/3), 259 (259/1, 259/2, 259/3), 260/3 (260/7, 260/8), 260/4, 309/6. b) nieruchomości poza liniami rozgraniczającymi: 160/106, 160/16, 160/6, 160/91, 263. Wyjaśniam się, że w odniesieniu do nieruchomości podlegających podziałowi przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Ponadto numery działek objętych liniami rozgraniczającymi teren (przebieg drogi) zostały oznaczone pogrubioną czcionką. Informuję także, że zgodnie z art.11d ust.9 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, z dniem ukazania się zawiadomienia nieruchomości stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa wyżej, jest nieważna (art.11d ust.10 ww. ustawy).

Zobacz również: