Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej rozdzielczej 110PE w Leszczach AB.VI.6743.1.10.2015

2015-11-06 10:53:00 Wydział Budownictwa

W dniu 05 listopada 2015 roku wpłynęło zgłoszenie Wodociągów Pińczowskich...

W dniu 05 listopada 2015 roku wpłynęło zgłoszenie Wodociągów Pińczowskich dotyczące budowy sieci wodociągowej rozdzielczej 110PE w miejscowości leszcze, na działkach nr ewid. 524, 543/1, 546, 551, 550, 549/3, 549/2, 549/1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- W dniu 04 stycznia 2016 roku upłynął termin na wniesienie sprzeciwu do robót budowlanych objętych ww. zgłoszeniem. W powyższym terminie tutejszy organ nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowych robót.

Zobacz również: