Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego

2006-01-05 10:10:47 Aktualności

05.01.2006

O B W I E S Z C Z E N I E

 

STAROSTY PIŃCZOWSKIEGO

 

z dnia 05 stycznia 2006 roku

 

 

 

Na  podstawie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska /Dz.U. Nr 62, poz.627 ze zm./, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego  /tj. Dz.U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 ze zm./,

 

podaje się do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 31.12.2005r. znak: RLiO.VII.7633/11/05, uzgodniono decyzję
Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej – wodociąg Sancygniów zadanie IV dla miejscowości: Sancygniów, Biedrzykowice, Iżykowice, Niewiatrowice, Opatkowice.

Zobacz również: