Wolne stanowisko pracy

2006-01-20 15:03:00 Aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie ogłasza "Konkurs na stanowisko Radcy Prawnego"

Konkurs na stanowisko Radcy Prawnego

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Złota 7

28-400 Pińczów

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko Radcy Prawnego

w wymiarze 1/4 etatu.

Wykształcenie:

Konieczne

Praktyka:

Konieczne:

Praca na podobnym stanowisku w samorządzie terytorialnym lub doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw cywilnych bądź gospodarczych.

Pożądane:

Znajomość specyfiki pracy publicznych służb zatrudnienia lub innych instytucji rynku pracy.

Umiejętności:

Konieczne:

Znajomość:

Pożądane:

Cechy osobowości:

Konieczne:

Pożądane:

 • operatywność
 • dokładność
 • systematyczność

Zadania na stanowisku:

Na oferty składane z dopiskiem “Konkurs na stanowisko Radcy Prawnego” oczekuje się do dnia 06.02.2006 r. w sekretariacie Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie przy ulicy Złota 7, pokój nr 2, gdzie również dostępny jest regulamin konkursu jak również druk kwestionariusza osobowego (wzór 0155 BUCHALTER). W przypadku przesłania dokumentów o dacie ich dostarczenia decyduje data wpływu do Urzędu.

Oferty które wpłynęły po dniu 06.02.2006 r. nie będą rozpatrywane.

 

Oferta powinna zawierać:

 1. List motywacyjny
 2. Życiorys zawodowy
 3. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie
 4. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających posiadany staż pracy
 5. Pisemne oświadczenie o niekaralności
 6. Zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia przygotowującego do pracy w samorządzie terytorialnym
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami)
 8. Oryginał kwestionariusza osobowego

Jednocześnie Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie informuje, że istnieje możliwość nie wybrania kandydata spośród złożonych ofert.

W ciągu 14 dni od zakończenia procedury rekrutacyjnej, dokumenty można odebrać w pokoju nr 2.

Po upływie tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

Ogłoszenie jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej (www.starostwopinczow.realnet.pl) i na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pińczowie oraz na stronie internetowej PUP Pińczów (www.puppinczow.pl)

 

 

Zobacz również: