Wolne stanowisko pracy

2006-02-15 07:45:50 Aktualności

Konkurs na stanowisko Referent ds. Ewidencji i Świadczeń osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Konkurs na stanowisko Referent ds. Ewidencji i Świadczeń osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Złota 7

28-400 Pińczów

ogłasza otwarty konkurs na wolne stanowisko pracy Referent ds. Ewidencji i Świadczeń osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Dziale Rynku Pracy i Ewidencji

w wymiarze 1/1 etat.

Wymagania konieczne:

 1. Wykształcenie wyższe lub średnie
 2. Praktyczna wiedza z zakresu przepisów prawnych oraz procedur obowiązujących na urzędniczych stanowiskach pracy
 3. Zdolność analitycznego myślenia, samodzielność, komunikatywność, wysoka kultura osobista
 4. Prawo jazdy kat. B

Wymagania pożądane:

 1. Wiedza z zakresu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktualnych przepisów wykonawczych, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych
 2. Biegła znajomość obsługi komputera
 3. Znajomość języków obcych w stopniu komunikatywnym (preferowany j. angielski)

Predyspozycje osobowościowe:

 1. Poczucie odpowiedzialności
 2. Zdolność koncentrowania uwagi
 3. Sumienność i obowiązkowość
 4. Umiejętność pracy w zespole i sytuacjach stresowych

Główne obowiązki:

 1. Udzielanie informacji o ofercie usług świadczonych przez Urząd i organizacji Urzędu
 2. Wydawanie wszelkich zaświadczeń dla osób bezrobotnych
 3. Kompleksowe załatwianie spraw formalnych dotyczących osób bezrobotnych
 4. Współpraca z innymi instytucjami (KRUS, ZUS) w zakresie realizowanych zadań
 5. Zgłaszanie osób bezrobotnych do ubezpieczeń zdrowotnych
 6. Udzielanie informacji i wyjaśnień z zakresu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz innych ustaw

Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae
 2. List motywacyjny
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 4. Kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje
 5. Inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów koniecznych i pożądanych

Termin składania ofert upływa z dniem 02.03.2006 r. o godzinie 11.00

Miejsce składania ofert – siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie; pokój nr 2

Oferty należy składać osobiście z dopiskiem “Konkurs na stanowisko Referent ds. Ewidencji i Świadczeń osób bezrobotnych i poszukujących pracy” w pokoju nr 2, gdzie również jest dostępny regulamin konkursu oraz druk kwestionariusza osobowego.

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie mają wpływu na procedurę rekrutacyjną.

Dokumenty złożone po terminie nie wezmą udziału w procedurze rekrutacyjnej.

Jednocześnie Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie informuje, że istnieje możliwość nie wybrania kandydata spośród złożonych ofert.

W ciągu 14 dni od zakończenia procedury rekrutacyjnej, dokumenty można odebrać w pokoju nr 2.

Po upływie tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

Ogłoszenie jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej (www.starostwopinczow.realnet.pl) i na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pińczowie oraz na stronie internetowej PUP Pińczów (www.puppinczow.pl)

Zobacz również: