Zgłoszenie z art.29 ust.1 pkt1a - Teresa Krawczyk

2017-04-12 12:05:34 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie Nr AB.VI.6743.1.5.2017 dotyczące przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego w Biedrzykowicach, na działce nr ewid. 124

W dniu 04 kwietnia 2017 roku wpłynęło do tutejszego Urzędu zgłoszenie Pani Teresy Krawczyk, zam. w Krakowie na Osiedlu Na Wzgórzach 13/28, dotyczące zamiaru przebudowy, rozbudowy i nadbudowy budynku mieszkalnego w Biedrzykowicach, na działce nr ewid. 124 ................................................................. W dniu 25 kwietnia 2017 roku upłynął termin do wniesienia sprzeciwu do robót budowlanych objętych w/w zgłoszeniem. W powyższym terminie tutejszy organ nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowych robót budowlanych.

Zobacz również: