obwieszczenie Starosty Pińczowskiego

2006-03-08 09:45:30 Aktualności

obwieszczenie z dnia 3 marca 2006r.

O B W I E S Z C Z E N I E

 

STAROSTY PIŃCZOWSKIEGO

 

z dnia 3 marca 2006 roku

 

 

 

Na  podstawie art. 46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska /Dz.U. Nr 62, poz.627 ze zm./, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego  /tj. Dz.U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 ze zm./,

 

podaje się do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 27.02.2006r. znak: RLiO.VII.7633/8/06, odstąpiono od konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami i przyłączami energetycznymi oraz siecią wodociągową dla miejscowości Szarbków, Chruścice, Chwałowice, Chrabków i Uników, stanowiącego II etap inwestycji pn. „Ekorozwój Ponidzia – aktywizacja gospodarcza Gminy Pińczów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla północnej części Gminy Pińczów.

Zobacz również: