Zgłoszenie budowy z art.29 ust.1 pkt19

2017-09-21 08:25:04 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Targowej w Pińczowie

W dniu 13 września 2017 roku wpłynęło do tutejszego Urzędu zgłoszenie Gminy Pińczów, dotyczące zamiaru budowy odcinka  kanalizacji deszczowej w ul. Targowej w Pińczowie, na działkach nr ewid. 460, 303/4 i 512, obręb 13 m.Pińczowa -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 04 października 2017 roku upłynął termin do wniesienia sprzeciwu do robót budowlanych objętych w/w zgłoszeniem. W powyższym terminie tutejszy organ nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowych robót budowlanych.

Zobacz również: