Wolne stanowisko pracy - konkurs

2006-04-18 13:10:32 Aktualności

Konkurs na stanowisko Radcy Prawnego

Pińczów dnia 18.04.2006r.

Konkurs na stanowisko Radcy Prawnego

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Złota 7

28-400 Pińczów

ogłasza otwarty konkurs na stanowisko Radcy Prawnego

w wymiarze 1/4 etatu.

Wykształcenie:

 1. Wykształcenie magisterskie prawnicze

Praktyka:

Konieczne:

Praca na podobnym stanowisku w samorządzie terytorialnym lub doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw cywilnych bądź gospodarczych.

Pożądane:

Znajomość specyfiki pracy publicznych służb zatrudnienia lub innych instytucji rynku pracy.

Umiejętności:

Konieczne:

Znajomość:

Pożądane:

 

Cechy osobowości:

Konieczne:

Pożądane:

 • operatywność
 • dokładność
 • systematyczność

Zadania na stanowisku:

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny
 2. Życiorys zawodowy
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 4. Kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających posiadany staż pracy
 5. Pisemne oświadczenie o niekaralności
 6. Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia przygotowującego do pracy w samorządzie terytorialnym
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (tekst jednolity z 2002r. Dz.U. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)
 8. Oryginał kwestionariusza osobowego

Termin składania ofert upływa z dniem 04.05.2006 r. o godzinie 11.00

Miejsce składania ofert – siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie; pokój nr 2

Oferty należy składać osobiście z dopiskiem “Konkurs na stanowisko Radcy Prawnego” w pokoju nr 2, gdzie również jest dostępny regulamin konkursu oraz druk kwestionariusza osobowego.

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie mają wpływu na procedurę rekrutacyjną.

Dokumenty złożone po terminie nie wezmą udziału w procedurze rekrutacyjnej.

Jednocześnie Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie informuje, że istnieje możliwość nie wybrania kandydata spośród złożonych ofert.

W ciągu 14 dni od zakończenia procedury rekrutacyjnej, dokumenty można odebrać w pokoju nr 2.

Po upływie tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

Ogłoszenie jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej (www.starostwopinczow.realnet.pl) i na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pińczowie oraz na stronie internetowej PUP Pińczów (www.puppinczow.pl)

Zobacz również: