Wolne stanowisko pracy - konkurs

2006-04-21 13:07:53 Aktualności

Wolne stanowisko pracy - konkurs

Konkurs na stanowisko Referent ds. instrumentów rynku pracy wspierających podstawowe usługi rynku pracy

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Złota 7

28-400 Pińczów

ogłasza otwarty konkurs na wolne stanowisko pracy Referent ds. instrumentów rynku pracy wspierających podstawowe usługi rynku pracy

w wymiarze 1/1 etat.

Wymagania konieczne:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie
 2. Praktyczna wiedza z zakresu przepisów prawnych oraz procedur obowiązujących na urzędniczych stanowiskach pracy
 3. Znajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktualnych przepisów wykonawczych, kodeksu pracy, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego

Wymagania pożądane:

 1. Biegła znajomość obsługi komputera
 2. Znajomość problematyki funduszy pomocowych Unii Europejskiej
 3. Wiedza z zakresu składek na ubezpieczenie społeczne wobec ZUS
 4. Prawo jazdy kat. “B”

Predyspozycje osobowościowe:

 1. Poczucie odpowiedzialności
 2. Umiejętność nawiązywania kontaktu z klientem
 3. Wysoka kultura osobista
 4. Asertywność
 5. Sumienność i obowiązkowość
 6. Umiejętność pracy w zespole i sytuacjach stresowych

Główne obowiązki:

 1. Przyjmowanie i analizowanie wniosków o organizację prac interwencyjnych i robót publicznych
 2. Dobór osób bezrobotnych na organizowane miejsca pracy w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, prac społecznie użytecznych oraz wszelkich subsydiowanych form zatrudnienia
 3. Przygotowywanie umów z pracodawcami w sprawie organizacji i finansowania prac interwencyjnych i robót publicznych
 4. Przygotowywanie umów z pracodawcami, przewidujących jednocześnie refundowanie poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego
 5. Analiza i realizacja wniosków pracodawców dotyczących refundacji zgodnie z zawartymi umowami
 6. Zawieranie z gminami porozumień dotyczących wykonania prac społecznie użytecznych
 7. Refundowanie ze środków Funduszu Pracy kwot wypłaconych bezrobotnym świadczeń
 8. Bieżąca analiza realizacji zawartych porozumień o organizację prac społecznie użytecznych oraz analiza stanu zaangażowania środków Funduszu Pracy

Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae
 2. List motywacyjny
 3. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 4. Kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje
 5. Inne dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów koniecznych i pożądanych

Termin składania ofert upływa z dniem 08.05.2006 r. o godzinie 11.00

Miejsce składania ofert – siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Pińczowie; pokój nr 2

Oferty należy składać osobiście z dopiskiem “Konkurs na stanowisko Referent ds. instrumentów rynku pracy wspierających podstawowe usługi rynku pracy” w pokoju nr 2, gdzie również jest dostępny regulamin konkursu oraz druk kwestionariusza osobowego.

Inne dokumenty poza wskazanymi powyżej nie będą przyjmowane i nie mają wpływu na procedurę rekrutacyjną.

Dokumenty złożone po terminie nie wezmą udziału w procedurze rekrutacyjnej.

Jednocześnie Powiatowy Urząd Pracy w Pińczowie informuje, że istnieje możliwość nie wybrania kandydata spośród złożonych ofert.

W ciągu 14 dni od zakończenia procedury rekrutacyjnej, dokumenty można odebrać w pokoju nr 2.

Po upływie tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

Ogłoszenie jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej (www.starostwopinczow.realnet.pl) i na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pińczowie oraz na stronie internetowej PUP Pińczów (www.puppinczow.pl)

Zobacz również: