09.05.2006r.

2006-05-09 10:46:34 Aktualności

W publicznym dostępnym wykazie zamieszczono dane:

W publicznym dostępnym wykazie zamieszczono dane:

 

- o wniosku Wójta Gminy Złota  w sprawie:

1.      wygaszenia decyzji Starosty Pińczowskiego z dnia 06.09.2002r. znak: RLiO.VII.6223/11/02 dotyczącej udzielenia Wójtowi Gminy Złota pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków sanitarnych
 z oczyszczalni ścieków w m. Złota gm. Złota do Strugi Złota w km 3+0700.

 

2.      wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków komunalnych, będących ściekami bytowymi z gminnej oczyszczalni ścieków w Złotej do cieku Struga Złota w km 3+700  w ilości:

 

Qśr.d = 165,0m3 /d

Qmax.d = 182,0m3/d

 

i  stężeniach zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach:

 

SBZT5 = 40,0 mg O2/dm3

SCHZT=150,0 mg O2/dm3

Szawiesina ogólna= 50,0 mg/dm3

 

 

Zobacz również: