Zgłoszenie budowy z art.29 ust.1 pkt19a

2018-06-27 10:05:02 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy odcinka sieci wodociągowej w Pińczowie

W dniu 25 czerwca 2018 roku wpłynęło zgłoszenie budowy sieci wodociągowej przy ul. Kołłątaja w Pińczowie, na działkach nr ewid. 160/140, 160/146, obręb 08.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 17 lipca 2018 roku upłynął termin do wniesienia sprzeciwu do robót budowlanych objętych w/w zgłoszeniem. W powyższym terminie tutejszy organ nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowych robót budowlanych.

Zobacz również: