14.06.2006

2006-07-12 14:45:01 Aktualności

zawiadomienie

z a w i a d a m i a   się,   że dnia 14.06.2006r. na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 

1.           wprowadzanie oczyszczonych  ścieków  komunalnych z oczyszczalni
w Dziekanowicach gm. Działoszyce do odbiornika – rzeki Sancygniówka w km 0+063 poprzez wylot ścieków oczyszczonych w ilości:

 

Qśr.d = 280m3 /d

Qmax.d = 362,7m3/d

Qmax.h = 31,04m3/h

 

i  stężeniach zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach:

 

SBZT5 = 25,0mg/l

SCHZT=125,0mg/l

Szawiesina ogólna= 35,0mg/l

 

Zobacz również: