Zgłoszenie budowy z art.29 ust.1 pkt19a - AB.VI.6743.1.1.2019

2019-04-24 14:59:44 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w Skrzypiowie

W dniu  23 kwietnia 2019 roku wpłynęło zgłoszenie Gminy Pińczów dotyczące budowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w Skrzypiowie, na działkach nr ewid. 112, 77, 231, 230/2, 230/1 i 229/2 .

.................................................................................................................................................................................. 

 W dniu 14 maja 2019 roku upłynął termin do wniesienia sprzeciwu do robót budowlanych objętych w/w zgłoszeniem. W powyższym terminie tutejszy organ nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowych robót budowlanych.

 

Zobacz również: