Zgłoszenie budowy z art.29 ust.1 pkt19a - AB.VI.6743.1.8.2019

2019-10-14 11:41:22 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie rozbudowy oświetlenia ulicznego w ulicy Grodziskowej w Pińczowie

W dniu  08 października 2019 roku wpłynęło zgłoszenie Gminy Pińczów dotyczące budowy rozbudowy linii oświetlenia ulicznego (ulica Grodziskowa) w Pińczowie, działka nr ewid. 174/3 (obręb 07) oraz działki nr ewid. 138/1, 1/1, 1/2, 1/13, 2/2, 3/1, 4/4, 5.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 W dniu 29 października 2019 roku upłynął termin do wniesienia sprzeciwu do robót budowlanych objętych w/w zgłoszeniem. W powyższym terminie tutejszy organ nie wniósł sprzeciwu do przedmiotowych robót budowlanych.

Zobacz również: