Konkurs ofert na stanowisko samodzielnego referenta

2006-10-23 14:14:45 Aktualności

Na podstawie art.3 a ust.4 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na stanowisko samodzielnego referenta w Samorządowym Ośrodku Dziedzictwa Kulturowego Ponidzia w Chrobrzu – Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Zacisze 5, 28 – 400 Pińczów.

1.     Wymagania konieczne:

-         wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku artystycznym, historycznym, pedagogicznym, socjologicznym, filologicznym
lub etnograficznym

-         umiejętność obsługi komputera,

-         spełnia wymogi  określone w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

2.     Wymagania dodatkowe:

-         posiada co najmniej dwuletni staż pracy w administracji samorządowej,

-         posiada uprawnienia przewodnickie,

-         znajomość historii regionu,

-         obsługa faxu oraz urządzeń kopiujących tj. (drukarki, kserokopiarki).

3.     Predyspozycje osobowościowe:

-         zdyscyplinowanie,

-         obowiązkowość,

-         odpowiedzialność,

-         wysoka kultura osobista w kontaktach ze zwierzchnikami, współpracownikami oraz turystami,

-         umiejętność pracy w zespole,

-         dobra prezentacja,

-         łatwość nawiązywania kontaktów,

-         operatywność,

-         odporność na stres,

-         umiejętność samodzielnego dokształcania.

4.     Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

-         odpowiedzialność za bezpieczeństwo i stan eksponatów gromadzonych w Samorządowym Ośrodku Dziedzictwa Kulturowego Ponidzia,

-         oprowadzanie grup wycieczkowych i indywidualnych turystów
po salach ekspozycyjnych, znajdujących się w  Ośrodku,

-         wzbogacanie ekspozycji o nowe zbiory, katalogowanie ich z pełnym opisem,

-         udostępnianie pomieszczeń Ośrodka do prowadzenia lekcji historyczno
-poglądowych, jak również innych zajęć pozalekcyjnych,

-         prowadzenie pełnej dokumentacji, dotyczącej merytorycznej działalności Ośrodka,

-         pilotowanie akcji kulturalno-naukowych, w które zaangażowany będzie Ośrodek,

-         organizacja i prowadzenie środowiskowej działalności kulturalnej,

-         współdziałanie w organizacji świąt i rocznic, związanych z profilem działalności Ośrodka,

-         prowadzenie wymiany kulturalnej z pokrewnymi ośrodkami i innymi placówkami kulturalnymi,

-         wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

5.     Wymagane dokumenty:

-         życiorys (CV) i list motywacyjny,

-         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-         kopie świadectw pracy oraz kopie dokumentów o posiadanych umiejętnościach i uprawnieniach zawodowych,

-         kopie pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

-         oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności,

-         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

6.     Inne informacje:

-         wszystkie oferty, które są kompletne i spełniają wymagania zawarte
w ogłoszeniu biorą udział w procedurze kwalifikacyjnej,

-         oferty, które nie spełniają wymogów określonych w ogłoszeniu zostaną odrzucone.

7.     Termin i miejsce składania dokumentów:

-         dokumenty można przesłać listem z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze” na adres Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Zacisze 5, 28 – 400 Pińczów lub złożyć osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pińczowie (I piętro, pokój nr 4) w terminie do 07.11.2006 r.

-         informuję też, że oferty na wolne stanowisko są przyjmowane tylko
od kandydatów, którzy spełniają wymogi określone w ogłoszeniu.

 

Zobacz również: