24.10.2006

2006-10-24 10:50:44 Aktualności

dotyczy udostępnienia informacji

z a w i a d a m i a   się,   że dnia 20.09.2006r. na wniosek Związku Międzygminnego
„Nidzica”, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

 

1.           odprowadzanie oczyszczonych  ścieków  z oczyszczalni mechaniczno  - biologicznej
 w Działoszycach  gm. Działoszyce do odbiornika – rzeki Jakubówki  w km 1+500,
w ilości:

 

Qśr.d = 83,30m3 /d

Qmax.d = 99,11m3/d

Qmax.g=7,32m3/h

 

i  stężeniach zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach:

 

SBZT5 = 40mg  02 /dm3

SCHZT= 150 mg  02 /dm3

Szawiesina ogólna= 50 mg/dm3

 

 

Zobacz również: