Składanie ofert na usuwanie pojazdów z drogi oraz umieszczenie ich na parkingach strzeżonych

2007-03-22 10:59:54 Aktualności

Starosta Pińczowski działając na podstawie art. 130a ust. 5a i 5c ustawy z dnia 20 czerwca 1997r – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami) zaprasza do składania ofert na usuwanie pojazdów z drogi oraz ich umieszczania na parkingach strzeżonych.

Starosta  Pińczowski

 

działając na podstawie art. 130a ust. 5a i 5c ustawy z dnia 20 czerwca 1997r – Prawo o ruchu

drogowym  (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami)

 

zaprasza do składania ofert

na usuwanie pojazdów z drogi

oraz ich umieszczania na parkingach strzeżonych.

 

1.      Oferty mogą złożyć jednostki dysponujące pojazdami do transportu i holowania lub strzeżonym parkingiem znajdującym się na obszarze powiatu pińczowskiego.

 

2.      Kryteria stanowiące podstawę do wyznaczenia jednostki w zakresie usuwania pojazdów z drogi:

-          standard wyposażenia i oznakowania pojazdu przeznaczonego do usuwania lub przemieszczania pojazdów,

-          liczba i rodzaj pojazdów przystosowanych do usuwania lub przemieszczania pojazdów,

-          deklarowany czas przybycia na miejsce zdarzenia,

-          zobowiązanie jednostki do realizacji każdego zlecenia usunięcia pojazdu z drogi,

-          opinia właściwego komendanta powiatowego Policji w zakresie dotychczasowego przebiegu współpracy jednostki z Policją

-          proponowana cena usługi,

 

  1. Kryteria stanowiące podstawę do wyznaczenia jednostki w zakresie prowadzenia parkingu strzeżonego w celu parkowania pojazdów usuniętych z drogi:

-          standard wyposażenia parkingu strzeżonego, a zwłaszcza rodzaj ogrodzenia, oświetlenie i monitoring,

-          liczba miejsc do parkowania pojazdów

-          proponowany rodzaj zabezpieczenia pojazdów,

-          warunki utrzymania pojazdów, a zwłaszcza pojazdów z uszkodzeniami powypadkowymi,

-          miejsce położenia parkingu,

-          opinia właściwego komendanta powiatowego Policji w zakresie dotychczasowego przebiegu współpracy jednostki z Policją

-          zobowiązanie jednostki do realizacji każdego zlecenia umieszczenia pojazdu na parkingu strzeżonym

-          proponowana cena usługi.

 

  1. Ponadto do oferty należy dołączyć:

-          kserokopię dokumentów potwierdzających tytuł prawny do dysponowania parkingiem,

-          zobowiązanie do zawarcia  umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością lub kserokopię zawartej umowy,

-          zobowiązanie się do prowadzenia we własnym zakresie na drodze cywilno-prawnej, roszczeń od właściciela pojazdu.

 

Oferty z dopiskiem na kopercie „Usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie” należy składać do dnia 30 marca 2007r. do godz. 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul.Zacisze 5, I piętro sekretariat. Dodatkowych wyjaśnień udziela Wiktor Badurak - Kierownik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego wPińczowie, tel. (041)3576001 w. 19

Druki ofert dostępne na stronie internetowej lub w pokoju nr 18 w budynku starostwa.

 

 

 

 

KARTA   OFERENTA

( wyznaczenie jednostki  do usuwania  pojazdów  z drogi)

 

 

 

1.  Nazwa przedsiębiorcy :

 

 

 

 

2.  Siedziba firmy:

 

 

 

 

3.  Liczba zatrudnionych osób

 

 

 

 

4. Standard wyposażenia i oznakowania     pojazdu przeznaczonego do usuwania lub przemieszczania pojazdów (możliwość dołączenia fotografii).

 

 

 

5. Liczba i rodzaj pojazdów przystosowanych do usuwania lub przemieszczania pojazdów, stosownie do wielkości obszaru świadczonych usług.  (załączyć kserokopie dowodów   rejestracyjnych).

 

 

 

6. Deklarowany czas przybycia na miejsce zdarzenia.

 

 

 

7. Zobowiązanie jednostki do realizacji   każdego zlecenia usunięcia pojazdu z drogi.

 

 

 

 8. Proponowana cena usługi wyrażona

     w złotych  za 1 km

 

 

1. Pojazdy jednośladowe:

a)      dojazd do klienta, holowanie i powrót ....................

b)      załadunek i rozładunek pojazdu ..............................

2. Pojazdy o d.m.c. do 3,5 tony:

a)      dojazd do klienta, holowanie i powrót.....................

b)      załadunek i rozładunek pojazdu ..............................

c)      czynności dodatkowe za 1 rbg ................................

3. Pojazdy powyżej 3,5 tony d.m.c.:

a)      dojazd do klienta, holowanie i powrót ....................

b)      załadunek i rozładunek pojazdu ..............................

c)      czynności dodatkowe za 1 rbg ................................

 

 

 

...........................................................                                   ............................................................

      ( miejscowość, data )                                                                     ( podpis oferenta )

 

 

 

KARTA   OFERENTA

( wyznaczenie parkingu do umieszczania pojazdów usuniętych z drogi)

 

 

1.  Nazwa przedsiębiorcy :

 

 

 

 

2.  Siedziba firmy:

 

 

 

 

3.  Liczba zatrudnionych osób

 

 

 

 

4. Standard wyposażenia parkingu     strzeżonego, a zwłaszcza rodzaj ogrodzenia, oświetlenie i monitoring.

 

 

 

5. Liczba miejsc do parkowania pojazdów

 

 

 

6. Proponowany rodzaj zabezpieczenia pojazdów. 

 

 

 

7. Warunki utrzymywania pojazdów, a zwłaszcza pojazdów z uszkodzeniami powypadkowymi.

 

 

 

8.  Miejsce położenia parkingu

 

 

 

9. Zobowiązanie jednostki do realizacji każdego zlecenia umieszczenia pojazdu na parkingu strzeżonym.

 

 

 

10.  Proponowana cena usługi (zł.)

 

Rodzaj pojazdu

Stawka za dobę (zł)

 

Pojazdy jednośladowe

 

 

 

Pojazdy o d.m.c. do 3,5 tony

 

 

Pojazdy o d.m.c. powyżej 3,5 tony

 

 

 

 

...........................................................                                   ............................................................

     ( miejscowość, data )                                                                     ( podpis oferenta )

 

O F E R T A

 

dotycząca wyznaczenia na podstawie art. 130a, ust. 5 a i 5 c ustawy z dnia 20 czerwca 1997r.

Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.):

 

 

 

            A*                   jednostki do usuwania B*                   parkingu strzeżonego

                                    pojazdów z drogi                                           służącego do umieszczania

                                                                                                          pojazdów usuniętych z drogi

 

 

 

.......................................................................................................................................

(nazwa jednostki)

 

........................................................................................................................................

(adres siedziby)

 

........................................................................................................................................

(adres lokalizacji parkingu strzeżonego)

 

 

            NIP.......................................................         REGON...........................................

 

            W załączeniu przedkładam:

 


1.      a) aktualny  odpis z rejestru przedsiębiorców (KRS)

lub

      b) aktualne  zaświadczenie o wpisie o prowadzeniu                                               działalności gospodarczej

 


2.      Kserokopię licencji na wykonywanie transportu drogowego rzeczy

 

3.      Opinię właściwego miejscowo komendanta powiatowego

Policji w zakresie dotychczasowego przebiegu ewentualnej

współpracy jednostki z Policją

 

4.      kartę oferenta – wyznaczenie jednostki do usuwania pojazdów

z drogi z uwzględnieniem warunków zawartych w art. 130a,ust. 5b

w/w ustawy wraz z załącznikami określonymi w pkt. 4 zaproszenia

do składania ofert.

 

5.      kartę oferenta – wyznaczenie parkingu strzeżonego z uwzględnieniem

warunków zawartych w art. 130a, ust. 5d w/w ustawy wraz z załącznikami

 określonymi w pkt. 4 zaproszenia do składania ofert.

 

* odpowiednie pole zaznaczyć znakiem  X

 

 

 

 

................................................           ................................. 

Zobacz również: