Konkurs ofert na stanowisko urzędnicze – referent do spraw obywatelskich

2007-04-05 11:08:51 Ogłoszenia o naborze

STAROSTA PIŃCZOWSKI Na podstawie art.3 a ust.4 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na stanowisko urzędnicze – referent do spraw obywatelskich Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Zacisze 5, 28 – 400 Pińczów.

1.     Wymagania konieczne:

-         wykształcenie wyższe magisterskie,

-         umiejętność obsługi komputera,

-         spełnia wymogi  określone w art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.),

-         posiada co najmniej trzyletni staż pracy w administracji samorządowej,

-         obsługa faxu oraz urządzeń kopiujących tj. (drukarki, kserokopiarki),

-         znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem.

 

2.     Predyspozycje osobowościowe:

-         komunikatywność,

-         łatwość nawiązywania kontaktów,

-         umiejętność pracy z zespole,

-         wysoka kultura w kontaktach ze zwierzchnikami, współpracownikami oraz interesantami,

-         obowiązkowość,

-         odpowiedzialność,

-         dobra prezentacja,

-         operatywność,

-         odporność na stres,

3.     Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

-         prowadzenie spraw związanych z obsługą Zarządu Powiatu Pińczowskiego,

-         wykonywanie zadań związanych z wyborami, prowadzenie rejestru skarg i wniosków kierowanych do Starostwa oraz nadzór nad ich prawidłowym załatwieniem,

-         realizacja innych zadań zleconych przez przełożonych

 

4.     Wymagane dokumenty:

-         życiorys (CV) i list motywacyjny,

-         kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-         kopie świadectw pracy oraz kopie dokumentów o posiadanych umiejętnościach i uprawnieniach zawodowych,

-         kopie pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

-         oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności,

-         oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

5.     Inne informacje:

-         wszystkie oferty, które są kompletne i spełniają wymagania zawarte
w ogłoszeniu biorą udział w procedurze kwalifikacyjnej,

-         oferty, które nie spełniają wymogów określonych w ogłoszeniu zostaną odrzucone.

 

6.     Termin i miejsce składania dokumentów:

-         dokumenty można przesłać listem z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze” na adres Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Zacisze 5, 28 – 400 Pińczów lub złożyć osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pińczowie (I piętro, pokój nr 4) w terminie do 20.04.2007 r.

-         informuję też, że oferty na wolne stanowisko są przyjmowane tylko
od kandydatów, którzy spełniają wymogi określone w ogłoszeniu.

Zobacz również: