Zgłoszenie robót budowlanych z art.29 ust.3 pkt3 lit.d - AB.VI.6743.1.14.2020 - P.Grażyna Zdyb

2020-10-07 08:50:56 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie robót budowlanych, polegających na instalowaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

W dniu 05 października 2020 roku wpłynęło do tutejszego Urzędu zgłoszenie Pani Grażyny Zdyb, dotyczące zamiaru realizacji robót budowlanych, polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Pińczowie przy ul. Nowowiejskiej, obr.0002  na działce nr ewid.33/4.

...................................................................

 Do realizacji robót objętych w/w zgłoszeniem, tutejszy organ nie wniósł sprzeciwu.

Zobacz również: