Zgłoszenie robót budowlanych z art.29 ust.3 pkt3 lit.d - AB.VI.6743.1.16.2020 - P. Ryszard Kępka

2020-10-07 08:52:47 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie robót budowlanych, polegających na instalowaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

W dniu 05 października 2020 roku wpłynęło do tutejszego Urzędu zgłoszenie Pana Ryszarda Kępki, dotyczące zamiaru realizacji robót budowlanych, polegających na wykonaniu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Pińczowie przy ul. Nowowiejskiej, obr.0039  na działce nr ewid.53.

......................................................

 Do realizacji robót objętych w/w zgłoszeniem, tutejszy organ nie wniósł sprzeciwu.

Zobacz również: