Obwieszczenie o wydanej decyzji dotyczącej inwestycji drogowej AB.VI.6740.D.1.2020

2020-11-09 13:06:59 Wydział Budownictwa

Zawiadamia się, że ........

Starosta Pińczowski

 

AB.VI.6740.D.1.2020                                  Pińczów, dn.09 listopada 2020 roku

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art.11f ust.3 ustawy  z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegól-nych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. z 2020 roku poz.1363) w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U. z 2020 roku poz.256 ze zm.)

                        

                       

S t a r o s t a   P i ń c z o w s k i

 

zawiadamia, że na wniosek z dnia 14 czerwca 2020 roku (pismo bez znaku) Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów, działającego przez pełnomocnika

w dniu 09 listopada 2020 roku wydana została decyzja o odmowie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi w Pińczowie oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 63 KDL”.

 

Stronami są właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nierucho-mości znajdujących się w granicach inwestycji bądź  w sąsiedztwie inwestycji.

 

         Zgodnie z art.10 § 1 Kpa strony w sprawie mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Piń-czowie, II piętro, pokój nr 19, w godzinach od 800 do 1500.

Z uwagi na wprowadzoną zmianę trybu pracy tutejszego Urzędu, strony w sprawie mogą kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu (041) 357-60-01 wew.235, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, za pośrednictwem platformy e-PUAP, operatora pocztowego lub skrzynki po-dawczej umiejscowionej przy głównym wejściu do budynku tutejszego Starostwa.

 

Zapoznanie się z treścią decyzji  nie jest obowiązkowe.

 

Wyjaśnia się, że w myśl art.49 Kpa po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło doręczenie decyzji, o której mowa wyżej. W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia stronom służy prawo wniesienia odwołania od decyzji do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Pińczowskiego.

 

 

        Z up. Starosty

         Dorota Zaręba

      Kierownik Wydziału

Architektury i Budownictwa

 

Zobacz również: