Zgłoszenie robót budowlanych z art.29 ust. 1 pkt 2 lit. a Nr.AB.VI.6743.1.23.2020 - Gmina Złota

2020-11-24 09:01:37 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie budowy elektroenergetycznej linii oświetlenia drogowego w Stawiszycach AB.VI.6743.1.23.2020

W dniu 16 listopada 2020 roku wpłynęło zgłoszenie Gminy Złota dotyczące zamiaru wykonania robót budowalnych polegających na budowie elektroenergetycznej ziemnej linii kablowej oświetlenia drogowego nN wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Stawiszyce, na działkach nr ewid. 577, 528, 192, 193/4, 193/3, 193/2, 537, 201, 536, 214, 538 robót budowlanych

...........................................................

do realizacji robót objętych w/w zgłoszeniem tutejszy organ nie wniósł sprzeciwu 

Zobacz również: